A Gábor Dénes Egyetem hivatalos álláspontja

Kedves Tamásis Diákok, Szülők, Tanárok, és Érdeklődők!


A Gábor Dénes Egyetem (a továbbiakban: GDE) felsőoktatási intézményként elkötelezett a magyar oktatás ügye mellett. Egyetemünk egy átfogó szakmai javaslatot mutatott be Önöknek, melynek központi gondolata: Hogyan lehet a gyerekeknek a köznevelési rendszerbe belépéstől az érettségiig olyan feltételeket biztosítani, olyan képességeket-, tudást átadni, amellyel zökkenőmentesen, sikeresen tudnak átlépni a köznevelésből a felsőoktatás világába. Hitünk, szakmai meggyőződésünk szerint ez stabil alapot jelenthet, hogy kiegyensúlyozott, sikeres, boldog felnőttekké váljanak. A javaslatunk megfontolása, támogatása esetén, a GDE közösségéhez csatlakozva együtt tudjuk ezt a sikeres utat végig járni.

 

A GDE így egy értékelvű átfogó szakmai programmal tett ajánlatot a Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium (a továbbiakban: Tamási) részére, hogy annak fenntartója legyen. A fenntartóváltás önmagában egyáltalán nem számít különlegességnek, az elmúlt években számos intézmény váltott fenntartót, amelyek közül több iskolát is felsőoktatási intézmények vettek át, illetve fognak átvenni. A GDE a korábbi fenntartóváltásokhoz képest egy transzparens, szakmai és anyagi kötelezettséget is vállaló, átfogó intézményfejlesztési javaslatot tett az Érintettek
- diákok, szülők, tanárok – számára.

 

A Tamási intézményfejlesztési koncepciója tehát egy javaslat a GDE részéről, amit csak a szülőkkel, diákokkal és tanárokkal (a továbbiakban: Érintettek) közösen tudunk véglegesíteni. Amennyiben az Érintettek nem támogatják a fenntartóváltást, úgy a GDE visszavonja az átvételi kérelmét és az ezzel kapcsolatos kötelezettség vállalásait.

 

A koncepció kidolgozásakor igyekeztünk minden olyan lehetséges kérdést átgondolni, amely az Önök érdeklődésére számot tarthat. Arra is számítottunk, hogy egy ilyen egyeztetés hosszabb folyamat lesz, amely során újabb kérdések merülnek fel, amelyeket mi igyekszünk minél gyorsabban, pontosabban megválaszolni.

 

Megértjük, hogy gyerekeink iskolája, tanáraik munkakörülményei, szakmai támogatásuk kiemelt, érzékeny kérdéskör mindannyiunk számára. Mindezért tartjuk fontosnak az átlátható folyamatot, a korrekt pontos tájékoztatást.

 

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a tisztességes szándékunkat és együttműködési javaslatunkat többen megpróbálják – vélhetően tudatosan – félreérteni illetve félremagyarázni, a GDE tisztán értékteremtést szolgáló – szakmai és anyagi kötelezettséget vállaló konkrét intézményfejlesztési – javaslatát ezzel eltorzítani. Számos valótlan állítás és vélemény került az elmúlt napokban nyilvánosságra, amiben az ezeket publikálók olyan dolgoktól „szeretnék megmenteni a Tamásit”, amelyek soha nem voltak a GDE szándékai, sőt egyes feltételezések nem is lehetségesek. Jelen levelünk elsődleges célja arra kérni az Érintetteket, hogy külső befolyástól mentesen vizsgálják meg és vitassák meg a GDE Tamásira vonatkozó komplex fejlesztési javaslatát. Majd ez alapján felelősen döntsenek arról, hogy szeretnének-e együttműködni a GDE-vel vagy nem kívánnak élni az általunk javasolt fejlesztésekkel.

 

A GDE kiindulási alapként „A jelen fejlődése a jövő kulcsa.” címmel elkészítette és február 29-én személyesen bemutatta az iskola tanárainak, szülői választmány tagjainak a Tamási iskolafejlesztési koncepcióját, amelyet publikált is a https://gde.hu/tamasiaron oldalon. Az iskolafejlesztési koncepciónk egy tervezet, amelyet a pozitív értékek megtartásával és az Érintettekkel közösen kívánunk majd részleteiben megtervezni és megvalósítani, továbbá folyamatosan közösen értékelni.
 

Az iskolafejlesztési koncepciónkkal kapcsolatban az elmúlt napokban felmerült lényegesebb kérdéseket és téves értelmezéseket az alábbiakban szeretnénk tisztázni:

 

1. Mi a tényleges szakmai célja a GDE-nek a Tamásival?

A GDE azt tapasztalja, hogy évről évre a köznevelésből kikerülő diákok számára egyre jelentősebb problémát okoz a – későbbi sikeres életútjukhoz szükséges – felsőoktatási tanulmányaik eredményes teljesítése.

A GDE számára – elsősorban az oktatásmódszertan és digitális oktatás területén – rendelkezésre álló több évtizedes tudás és tapasztalat, valamint a korszerű technológiák és tananyagok lehetőséget biztosítanak, hogy a diákok a megalapozott tudás megszerzése mellett jóval mélyebb szinten és minőségben sajátítsák el a későbbi sikeres életútjukhoz szükséges, a modern kor elvárásainak megfelelő többlet kompetenciákat. Ezen célok elérése és az Érintettek elvárásainak jobb megismerése nyilvánvalóan elemi érdeke a GDE-nek saját egyetemi képzésfejlesztésében is, hiszen a jövő digitális képzési tartalmaiban sokkal jobban figyelembe szeretnénk venni a középiskolából kikerülő diákok kompetenciáit, motivációit, valós tudását.

A Tamási olyan iskola, amely 12 évfolyamos működési modelljével és nyelvi képzési rendszerében felmutatott eredményekkel alapot képez a fenti fejlesztések legszélesebb körű és hatékony megvalósíthatóságához. Az iskola jelenlegi státuszában lévő jelentős fejlődési potenciál pedig az eredmények minél jobb mérhetőségét támogatja.

 

2. Mi a tényleges gazdasági és üzleti célja a GDE-nek a Tamásival?

A GDE egy közfeladatot ellátó és nonprofit alapon működő felsőoktatási intézmény. Ez azt jelenti, hogy a GDE érdekkörében keletkezett – döntően felnőttképzési és felsőoktatási tevékenységből, vállalati együttműködésből, pályázatokból származó – összes bevétel kizárólag és teljes mértékben a GDE közhasznú céljaira kerülnek felhasználásra.

A GDE következetesen a Tamási vonatkozásában is ezt az elvet kívánja teljes mértékben megtartani, azt nonprofit módon, üzleti érdek nélkül fenntarthatóan működtetni. Azaz a Tamási érdekkörében befolyó minden bevételt (tehát az állami finanszírozást, a felmenő rendszerben tervezett szülői hozzájárulást, a GDE pénzügyi támogatását, a pályázati forrásokat, stb.) kizárólag a Tamási fejlesztésére, fenntartására és ezen belül az intézmény – az Érintettekkel közösen meghatározandó – céljainak elérésére lehet és kell felhasználni.

A GDE nevében kijelentjük, hogy a nem tervezünk semmilyen „Tamásis” forrást elvonni a Tamásitól, nincs és nem is lesz az iskolával kapcsolatosan profit igényünk. Sőt éppen ezzel ellentétesen, az átmeneti években vállaljuk a fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges és felmerülő többletköltségek finanszírozását.

A GDE vállalja, hogy a következő négy évben évente legalább átlagosan 600 millió forint fenntartói támogatást nyújt a Tamási részére, és ha ezt nem teljesíti, akkor önkéntesen visszaadja a Tamásit állami fenntartásba.

 

 

3. Miért tervezi a GDE a szülői hozzájárulás bevezetését a Tamásiban?

A GDE a tanárok és a tanulók részére tananyagok és tudás átadásával folyamatosan szeretne közreműködni a Tamási fejlesztési koncepciójának megvalósításában. Emellett a tanulók jobb képzéséhez, az iskola fejlesztéséhez, a tanári bérek megemeléséhez többlet forrásra van szükség. A GDE vezetése úgy döntött, hogy négy évig éves szinten hatszázmillió – összeségében tehát legalább 2,4 milliárdos – többlet fenntartói forrást az átmeneti időszakra a GDE biztosítja vissza nem terítendő támogatásként.

A GDE célja és elvárása szerint az átmeneti időszakot, tervezetten hat, maximum nyolc évet követően a GDE folyamatos anyagi támogatása nélkül is fenntarthatóvá válik a Tamási az állami normatívából, a szülői hozzájárulásokból, egyéb adományokból és pályázatokból, így biztosított lesz az addigra teljes mértékben kialakítandó, országosan is magas színvonalú oktatási és nevelési tevékenység anyagi háttere és fenntarthatósága.

Fontos azt is látni, hogy a Tamási az elmúlt kevesebb, mint egy évtizedben – az intézmény bővítése és korszerűsítése ellenére is – több száz diákot veszített. Többletforrás bevonása nélkül nem fordítható meg ez a folyamat. A GDE javaslata az Érintettek számára, hogy a szakmai támogatásai mellett saját forrásából finanszírozza az átmeneti időszakban a máshonnan nem finanszírozható többletforrás igényeket. Be kell látnunk, ha a tanároknak nem tudunk teljesítményértékeléssel megvalósuló jelentős többletjövedelmet biztosítani, ha nem tudjuk megteremteni a magasabb színvonalú oktatási, nevelési munkához szükséges feltételeket és ezáltal nem tudjuk a Tamásiba vonzani a szorgalmas és tehetséges tanulókat, akkor sajnos nem várható változás az iskolát ma – folyamatos tanulói szám csökkenéssel – jellemezhető negatív tendenciában.

 

 

4. A GDE az anyagi hozzájárulás bevezetését és az Tamási átalakulását miért gondolja jó, etikus megoldásnak és hogyan tervezi megvalósítani?

Az átmeneti időszakot követően a máshonnan nem biztosítható többletforrás igényeket a Tamási vonatkozásában a szülői hozzájárulásokból kell finanszírozni. A hozzájárulások fedeznék így: (i) a tanári munka elismerését és motiválását jelentő, teljesítményértékelésen alapuló bérkiegészítést; (ii) a jobb oktatási, nevelési munkához szükséges körülmények (korszerű tananyagok, infrastruktúra, több támogató munkatárs, stb.) kialakítását és fenntartását; (iii) a jól tanulók illetve testvérek és szociálisan rászorulók fizetési kedvezményét illetve ösztöndíját. Természetesen ezek a területek, célok szorosan összefüggenek, melyek egészükben megalapozzák a fejlesztési célként kitűzött megújulást.

Fontos a jó tanulóknak adott ösztöndíjrendszer azért is, mert ezen tanulók szorgalmukkal, tudásukkal felfelé húzzák majd az iskola és az osztályok színvonalát, és ezzel is nagyban hozzájárulnak az iskolával szemben támasztott elvárások teljesüléséhez és a tanulói szám növekedéséhez.

A tanári munka jobb anyagi elismerése szintén feltétlenül szükséges eleme a koncepciónknak, hiszen azt várjuk el a tanárainktól, hogy jobban, magasabb színvonalon oktassák a tanulókat, akkor azt olyan bérért tehessék, ahol nem különórákkal kell kiegészíteni a jövedelmüket a megélhetésükhöz.

Az összes elérhető forrás a Tamási oktatási, nevelési tevékenységére lesz fordítva, így időről időre az Érintettekkel egyetértésben pontosítható a forrásfelosztás, közösen határozható meg, hogy milyen összeg fordítandó a tanári plusz juttatásokra, mennyi legyen az ösztöndíjasok aránya, kik kapjanak még kedvezményt (pl. testvérek, iskolában maradó tanulók) illetve ebből lehet kalkulálni, hogy a többi tanulónál mekkora hozzájárulás indokolt a célul kitűzött pénzügyi egyensúly fenntartásához.

 Mivel a Tamási jelenlegi tanulóinak nem kell majd szülői hozzájárulást fizetnie, és ahhoz, hogy a későbbi években – a Tamásiban megvalósítandó új oktatási színvonal okán – az új tanulók akarjanak a Tamásiba jelentkezni – akár ösztöndíjasként, akár hozzájárulást fizető tanulóként – a munkát/megújulást már el kell kezdenünk a 2024/25-ös tanévtől.

A statisztikák azt mutatják, hogy az ötvenhétezer fős XII. kerületi állami iskolák első osztályába beíratott gyermekek száma évről évre csökken, jelenleg hozzávetőlegesen a gyerekek egyharmada megy csak állami iskolába. Ebből következően a XII. kerületi állami iskolák kapacitása – a kerületi gyermekek vonatkozásában – most is túlzóan sok. A Tamásiban induló elsős osztályok jelenleg – még a körzeten kívüli tanulókkal együtt – sincsenek feltöltve gyerekekkel. A Tamásiban a 9-12 osztályba járok között is elenyésző számban találhatók körzetes gyermekek. Ennélfogva a Tamási esetleges fenntartó váltással megvalósuló átalakulása/megújulása nem veszélyezteti a képzés jelenlegi formájának/színvonalának fenntartását sem a Tamásiba sem a kerületben.

 

5. Akkor egy fizetős magániskola lesz a Tamási?

Nem, egy vegyes modell megvalósítását javasoljuk.

Terveink szerint az iskola továbbra is részt vesz a köznevelés kötelező feladatellátásában, így a beiskolázási területről érkező gyermekek - a Magyar Állammal kötendő szerződésünk alapján - állami finanszírozással, ingyenesen tanulhatnak a későbbiekben is.

Másrészt a fenntartóváltás esetén a GDE az állammal kötött szerződésben vállalja, hogy a bennlévő diákokat a változás, finanszírozás tekintetében nem érinti, az általános iskolások a 8. osztály befejezéséig, a gimnazisták az érettségi vizsgáig a jelenlegi feltételekkel tanulhatnak. Ők tehát a fejlesztéseknek haszonélvezői lesznek, de a finanszírozásban családjuk nem vesz részt.

Továbbá kedvezményt vagy fizetési mentességet biztosítunk a fentebb említettek szerint a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel bíró diákok részére szociális, területi, illetve családi alapon.

A fennmaradó helyek betöltését tervezzük a szülői hozzájárulással finanszírozottan.

 

6. Mi történik, ha a GDE tervei nem tudnak teljesülni a Tamásival kapcsolatosan?

Ismételten kiemeljük, a GDE-nek a Tamásival kapcsolatosan a legfontosabb – talán az egyetlen lényeges – célja létrehozni azt a modellt, amiben egyfelsőoktatási intézmény aktívan tud tenni annak érdekében a köznevelésben, hogy a tanulók és a későbbi hallgatók megalapozottabb tudással, kompetenciákkal és motiváltan érkezzenek meg a felsőoktatásba és ott képességeikhez és kompetenciáikhoz sokkal jobban illeszkedő korszerű képzést tudjanak kapni a későbbi sikeres életútjukhoz.

Ezen céljaink elérése érdekében kívánjuk támogatni – szakmailag, és az átmeneti időszakban anyagilag is – a Tamásit, hogy jelentősen javítani tudjuk a képzési, nevelési tevékenységét a tanulói javára annak érdekében, hogy sikeres felnőttek lehessenek tanulmányaik után.

Vállaljuk, hogy amennyiben a GDE ezen jól meghatározott és az Érintettekkel pontosított céljait nem képes elérni, illetve az elkövetkezendő négy évben a GDE évente átlagosan legalább 600 millió forintot nem fordít a Tamási fejlesztésére, úgy önkéntesen visszaadjuk az államnak a Tamási fenntartói jogait. Ez esetben is minden, addig a GDE-től kapott – vélhetően jelentős összegű – támogatás és beruházás továbbra is a Tamásit, illetve az ingatlan tulajdonosát, az önkormányzatot illeti meg maradéktalanul.

Összegezve, amennyiben a GDE az elkövetkező 8 évben – az Érintettekkel közösen – nem tudja a Tamási presztízsét úgy felemelni, hogy az iskola szülői hozzájárulásokkal kiegészülő bevétele egyensúlyba kerüljön a GDE rendszeres finanszírozása nélkül is, úgy a GDE vissza fogja adni az államnak a Tamási fenntartói jogait, az önkormányzat tulajdonában lévő iskolaépülettel és az addig megvalósuló összes fejlesztéssel együtt.

 

7. A Tamási jelenlegi értékeinek megőrzése hogyan biztosítható?

A diákok fejlődése érdekében az Iskola meglévő erősségeire építő, de a megújulás lehetőségét magában hordozó koncepció kialakítására törekedtünk, amelynek a véglegesítését az Érintettekkel együtt kívánjuk elvégezni. Ennek megfelelően fontosnak tartjuk a nemzetiségi képzés és nyelvoktatás színvonalának és a Tamási más értéket teremtő tevékenységének és hagyományának megtartását, továbbá úgy gondoljuk, hogy az algoritmikus gondolkodási képességeket is – melyek például a mesterséges intelligencia hasznosításához is elengedhetetlenül szükségesek – fokozottan fejleszteni kell a tanulókba.

 

8. A Tamási iskolaépületének a sorsa és a biztonsága.

Az iskolaépülettel kapcsolatos felvetésekre ismételten szeretnénk megerősíteni, hogy a Tamási iskolaépülete az önkormányzat tulajdonában van és marad. A fenntartót az önkormányzattól feltételesen kapott ingyenes vagyonkezelői jog csak addig illeti meg, amíg az ingatlan hasznosítása a köznevelési közfeladat célját szolgálja. Minden jövőbeli ingatlanfejlesztés az önkormányzat tulajdonán valósul meg, így az önkormányzat vagyonát gyarapítja továbbra is.

 

 

A GDE vezetése hiszi, hogy a fenti kérdésekre adott válaszaink és a korábban publikált iskolafejlesztési koncepciónk az Érintetteket meggyőzi, hogy a GDE elkötelezett partner kíván lenni a Tamási fejlődésében. Az Érintetteknek címzett nyílt levelünk elsődleges célja, a lehetséges fenntartóváltás teljes folyamata, átláthatósága és előnyei egyértelmű, mindenki számára megnyugtató bemutatása. A https://gde.hu/tamasiaron erre a célra létrehozott oldalon a Kérdések - Válaszok menüpont alatt igyekszünk minden korábban hozzánk eljutatott, a fenntartóváltás tekintetében releváns kérdést megválaszolni. Szükséges figyelembe venni, a megvalósítandó célokat és ezek eléréséhez szükséges intézkedéseket az Érintettekkel közösen szeretnénk meghatározni és véglegesíteni, majd félévenként értékelni.

 

Végezetül kiemeljük, hogy a Tamási esetleges fenntartó váltása nincs eldöntve, a GDE csupán előkészítette „A jelen fejlődése a jövő kulcsa” címmel a Tamási iskolafejlesztési koncepcióját. Ismételten megerősítjük, amennyiben az Érintettek nem támogatják a GDE Tamási iskolafejlesztési koncepciójában megfogalmazott fejlesztési irányokat, a felajánlott együttműködést, akkor már a miniszteri döntésre sem fog sor kerülni, mivel a GDE ez esetben biztosan visszavonja a szándékát és eláll a Tamási iskolafejlesztési koncepciójának – számunkra jelentős szakmai és anyagi elköteleződést is jelentő – megvalósítási tervétől. Ez esetben a Tamási természetesen marad állami fenntartású intézmény.

 

A hosszú távú együttműködés és a közös munka reményében, bízva a bölcs – a saját, valamint a szűkebb és a tágabb közösség érdekeit egyaránt figyelembe vevő – döntésükben.

 

Gábor Dénes Egyetem