Pályázat rektor munkakör betöltésére

A Gábor Dénes Felsőoktatási Alapítvány
pályázatot hirdet

a Gábor Dénes Egyetem

rektori (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére

 

A megbízás időtartama: Határozott időre, 2023. július 1-től 2028. június 30-ig szól.

 

A foglalkoztatás jellege: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony, teljesmunkaidőben, vezető állású munkavállalóként.

 

A munkavégzés helye: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70. A betöltendő megbízással járó lényeges feladatok:

 • a rektor az Egyetem elsőszámú - akadémiai irányításért - felelős vezetője ésképviselője, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, az Egyetem Alapító Okirata, valamint az SZMSZ nem utal más személy vagy testülethatáskörébe;
 • az Egyetem alaptevékenységének irányítása, összehangolása;
 • a jogszabályok szerint feladatkörébe tartozóan az egyetemi szabályzatokvégrehajtásának, betartásának ellenőrzése, ezek megsértésével hozott döntések felfüggesztése, megsemmisítésük kezdeményezése, a szervezeti egységekre vonatkozószabályzatok törvényességi felülvizsgálata;
 • a Szenátus határozatainak végrehajtása és végrehajtatása, a végrehajtás ellenőrzése;
 • az Egyetem oktatókra, kutatókra, tanárokra vonatkozó humánpolitikai irányelveinekmeghatározása, a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkör gyakorlása;
 • a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseletiszervezetekkel, a hallgatói önkormányzattal; valamint koordinálja az oktatási, kutatásiegyüttműködéseket más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országosszervezeteivel és testületeivel;
 • felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályirendelkezésekkel összhangban álljon;
 • felelős az Egyetem működési engedélyének módosításához, képzések indításához, adoktori iskola nyilvántartásba vételéhez, a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükségesjogszabályban meghatározott intézkedések kiadmányozásáért;
 • felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért;
 • az Nftv.-ben, az Egyetem Alapító Okiratában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített vezetői feladatok ellátása.

Munkabér és juttatások: Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.törvény, a Fenntartó rendelkezései és felek megegyezése az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • az Egyetemmel teljes munkaidőre szóló munkaviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek;
 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretekkel és gyakorlattalrendelkezik;
 • tudományos fokozattal (CSc., PhD., MTA Doktora) rendelkezik az Egyetemfelsőoktatási képzési kínálatához illeszkedő informatika vagy gazdálkodás- ésszervezéstudomány tudományágakban;
 • egyetemi tanári vagy főiskolai tanári munkaköri címmel rendelkezik, vagy egyetemidocensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben állalkalmazásban;
 • büntetlen előéletű, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástóleltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó által aláírt, a nevével, személyi adataival, lakcímével és dátummal ellátottrészletes szakmai önéletrajz;
 • vezetői koncepció;
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumokmásolata;
 • a fontosabb publikációk, tudományos és szakmai díjak jegyzéke;
 • az Egyetemmel munkaviszonyban nem álló pályázó esetén a jelen pályázatban előírtfeltételeket igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nemszükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazoltaés a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el);
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbírálószemélyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglaltszemélyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez ishozzájárul.

 

A megbízás betöltésének legkorábbi időpontja: A megbízás 2023. július 1-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatokat 2023. március 31-ig lehet benyújtani.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gábor Dénes Felsőoktatási Alapítványcímére, Fauszt András József kuratóriumi elnök részére történő megküldésével (1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 13. fsz. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázatifelhívás azonosító számát: 2022. 12. 19/6. sz. Kuratóriumi határozat, valamint a pályázat megnevezését: "pályázat rektori megbízásra".

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A rektori pályázatok elbírálása a vonatkozó jogszabályok és a Gábor Dénes Egyetem AlapítóOkirata, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata alapján történik, miszerinta rektori pályázatokat a Szenátus és az Elnök véleményezi, a pályázatokról a döntést - arektorjelölt személyének meghatározását - a Fenntartó hozza meg. A rektorjelölt személyérevonatkozó döntést a Kuratórium elnöke küldi meg a felsőoktatásért felelős miniszter részére, aki felterjeszti a javaslatot a köztársasági elnök felé. A rektor megbízására, felmentéséreMagyarország köztársasági elnöke jogosult.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 15.